Inovacija u formalnom obrazovanju

Dokument Smjernice za inkluzivno obrazovanje daje pregled zakonskih i podzakonskih akata relevantnih za inkluzivno obrazovanje, kao i smjernice za dalji razvoj inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Ministarstvo civilnih poslova BiH izradilo je Smjernice za unapređenje online nastave i kombinovane nastave za obrazovne sisteme u BiH u kontekstu kvalitetnog (i) inkluzivnog formalnog obrazovanja.

RS je 2019. godine započela reformu obrazovanja u cilju modernizacije i prilagođavanja potrebama tržišta rada. Reforma će obuhvatiti digitalizaciju obrazovnog materijala i nabavku informatičke opreme za 500 škola. 

Podsticanje inovacija kroz neformalno i informalno učenje i rad sa mladima

  • Glavni inkluzivni neformalni i neformalni programi

CoderDojo , inicijativa na nivou BiH u organizaciji IT asocijacije Bit Alliance besplatna škola programiranja CoderDojo na 16 lokacija u 11 gradova (Sarajevo, Sokolac, Travnik, Banja Luka, Gračanica, Tuzla, Maglaj, Zenica, Mostar, Konjic i Istočno Sarajevo). Do sada je preko 700 učenika osnovnih i srednjih škola u BiH pohađalo besplatni program kodiranja.

Škola se organizuje kontinuirano i pruža mentorski program sa partnerskim kompanijama na dobrovoljnoj bazi koji pomaže djeci i mladima da savladaju programske jezike.

IT akademija, online i učenje na daljinu 

IT akademija je institucija za obuku koja se nalazi u FBiH i RS. To je platforma za online učenje koja pruža širok spektar certificiranih programa za online i učenje na daljinu, kroz 6 glavnih odjela sa 31 područjem: klasično internet programiranje, obuka za 24 softverska alata, administracija, složene mreže, IT poslovanje i razvoj mobilnih aplikacija.

  • Glavni inkluzivni programi omladinskog rada

PRONI Akademija omladinskog rada

PRONI Akademija omladinskog rada (PAOR) je jedinstveni program PRONI Centra za razvoj mladih koji mladima pruža znanja iz oblasti omladinskog rada. Cilj ovog programa je osnažiti aktiviste i omladinske radnike da unaprijede svoje vještine za vođenje omladinskih radnih aktivnosti. PRONI Akademija omladinskog rada se realizuje u tri nivoa i svakih poslednjih šest meseci:

PAOR A nivo – Osnove rada sa mladima sastoji se od sledećih modula:

Kurs Osnove omladinskog rada ima za cilj pružiti mladima osnovna znanja iz oblasti omladinskog rada kako bi doprinijeli ličnom i društvenom razvoju mladih u BiH. Kurs je namijenjen mladima od 18 do 30 godina koji imaju želju da kroz omladinski rad utiču na različite društveno-političke procese u svojim sredinama i na taj način doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica, ali i države BiH.

UMiD – Učite, razmišljajte i djelujte!

Jednogodišnji program obuke za omladinske lidere za aktivno uključivanje u zajednicu i poslovni svijet. Institut za razvoj mladih KULT provodi certificirani trening omladinskih lidera „Uči, misli i djeluj!“, koji, između ostalog, polaznicima nudi priliku da steknu samopouzdanje, sagledaju svoje sposobnosti i potencijale i razviju osjećaj odgovornosti u društvu. te timski rad i vještine vođenja.

Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum mobile Akademija za političke lidere u BiH

Akademija za političke lidere u BiH je jednogodišnji program obuke koji Institut uspješno realizuje od 2007. godine. Do sada je 199 mladih političara iz 30 različitih političkih stranaka iz 46 gradova i općina u BiH završilo program obuke deset generacija. . 

  • Javno finansiranje

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove BD objavljuje Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite, zaštite osoba sa invaliditetom, socijalne zaštite djece i mladih, pomoći starim licima, zaštite i promocije ljudskih prava, volontiranja, borbe protiv diskriminacije, nasilja u porodici i maloljetničkog nasilja, borbe protiv ovisnosti, dobrobiti životinja, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, promocije evropskih integracija kao i humanitarnog i sličnog rada.

Ukupna vrijednost sredstava dodijeljenih za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa po ovom javnom pozivu utvrđuje se Budžetom BD za 2022. godinu. Trenutna podrška neprofitnoj organizaciji iznosi 200.000,00 KM. Objavljeni rezultati sufinansiranja omladinskih programa i projekata omladinskih organizacija

Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske objavilo je rezultate konkursa za sufinansiranje programa i projekata omladinskih organizacija do 5.000,00 KM. Odobreno je ukupno 78 projekata koji su sufinansirani u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva za realizaciju svojih projekata dobile su ukupno 23 omladinske organizacije iz Banja Luke.

Javni konkurs za dodjelu sredstava granta “Programi za pripremu projekata i potencijalni kandidati za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu

Vijeće ministara BiH svojom Odlukom izdvaja sredstva za sufinansiranje projekata koji doprinose razvoju nauke i inovacija u BiH, te doprinose realizaciji strateških dokumenata i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u BiH. Bosna i Hercegovina, preko:

  1. Podrška pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZON 2020 i realizaciji odobrenih projekata u okviru programa HORIZON 2020;
  2. Podrška za učešće u akcijama u okviru COST programa;
  3. podrška pripremi i realizaciji projekata u okviru programa EUREKA;
  4. Podrška projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća BiH u programu HORIZON 2020;
  5. Podrška radu EURAXESS centra. Javni poziv za izbor programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH za transfere za 2022. godinu. Ministarstvo kulture i sporta FBiH raspisalo je Javni poziv za izbor programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH za transfere za 2022. godinu.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA