Predstojeće izrade politika

Predstojeće izrade politika

U narednom razdoblju očekuje se završetak izrade omladinske politike u FBiH i BD. BD je pripremio Nacrt Prve omladinske politike koju će usvojiti donosioci odluka u Vladi BD. Radna grupa koja je izradila prvu omladinsku politiku sprovela je „Dijalog sa mladima“ kako bi aktivno uključila sve mlade u proces izrade. Drugi sastanak Radne skupine za izradu Omladinske politike RS za razdoblje 2022.-2026. održan je u sjedištu Omladinskog savjeta RS. Prema analizi Vijeća mladih FBiH z 2019. godine, omladinska politika je usvojena u tri županije u FBiH, dok još uvijek nema omladinske politike u četiri županije, a samo Bosansko-podrinjski kanton Goražde planira izraditi omladinsku politiku.

Aktualne rasprave

Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine treba djelovati kao radno tijelo Ministarstva civilnih poslova BiH. Rad Povjerenstva temelji se na:

  • Koordinaciji i suradnji između različitih državnih institucija;
  • Multilateralnom pristupu rješavanju pitanja mladih;
  • Uključivanju mladih i zajedničkom upravljanju radom Povjerenstva.

Povjerenstvo treba biti primjer institucionalne brige državne razine vlasti prema mladima i trebala bi doprinijeti koordinaciji omladinskih politika na nižim razinama vlasti u BiH. Takav pristup u radu sa mladima značajno bi doprinio učinkvitosti omladinskih politika i dugoročnom boljem položaju mladih u BiH.

Kao rezultat zajedničkog rada tri krovna tijela mladih u BiH, Vijeća mladih RS, Vijeća mladih BD i Vijeća mladih FBiH, te nadležnih entitetskih ministarstava, usuglašen je novi tekst Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

Prema sadašnjem tekstu Odluke, koji još nije usvojen, Povjerenstvo bi imalo devet članova, uključujući četiri predstavnika institucija vlasti BiH i pet predstavnika omladinskih struktura u BiH. Na ovaj način osigurava se da rad i odluke Povjerenstva budu rezultat zajedničkog procesa mladih i vlasti, te da glas mladih u takvim tijelima dođe do izražaja.

Za formiranje Povjerenstva potrebno je da Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavi novu Odluku Vijeću ministara BiH na usvajanje, te da omogući njen rad u narednom periodu. Iako je tekst Odluke usaglašen u novembru 2020. godine, od Ministarstvo civilnih poslova BiH se očekuje da poduzme daljnje korake i Odluku dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA