Pristup informacijama

Mladi poduzetnici u BiH se informišu o financiranju putem institucija za različite zemlje i online platformi, kao i web stranica koje pružaju preglede o pozivima:

Pristup kapitalu 

Trenutno ne postoji program poticanja poduzetništva u BiH na državnoj razini zbog nerazvijene strukture potpore poduzetništvu na državnoj razini. Agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća i Fond za financiranje razvoja malih i srednjih poduzeća još nisu osnovani za povlačenje i distribuciju europskih fondova za ovaj sektor. U većini zemalja u tranziciji, poput BiH, postoje samo univerzalne banke koje se uglavnom bave prikupljanjem sredstava. Sredstva ne igraju značajnu ulogu u kreditiranju poduzetništva.

Mladi uglavnom dobijaju novčane poticaje od nadležnih entitetskih i kantonalnih ministarstava, općina i nadležnih institucija BD. Najveći financijski poticaji za mlade dolaze iz fondova EU, međunarodnih organizacija, kroz projekte nevladinih organizacija i veleposlanstva.

Prema nadležnostima koje su dodijeljene institucijama u BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH je institucija zadužena za razvoj poduzetničkih poticaja u FBiH. Osim toga, Zavod za zapošljavanje FBiH kroz program „Sufinanciranje samozapošljavanja – start-up 2021“ stavio je izravan fokus na mlade izdvajajući sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM.

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS je nadležna institucija za pružanje financijske potpore poduzetništvu u RS. Pored nadležnog ministarstva, postoji i Investiciono-razvojna banka RS (IRBRS), čija je uloga da omogući povoljnije kreditiranje omladinskog poduzetništva. IRBRS sufinancira zapošljavanje mladih kroz kredite ili grantove za pokretanje poljoprivrednih biznisa. U suradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća RS, kao i sa Gender centrom, IRBRS realizuje programe kreditne potpore s ciljem pokretanja poduzetničkih aktivnosti mladih žena. Agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća RS, između ostalog, ima nadležnosti za osnivanju poslovnih inkubatora, tehnoloških parkova i slobodnih carinskih zona sa povoljnim uvjetima za razvoj omladinskog poduzetništva.

Vlada BD osigurava financijske poticaje za poduzetničke ideje mladih.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA