Zavod za zapošljavanje RS realizirao je „Program potpore zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika u 2022. godini“, koji se financirao iz Proračuna RS u vrijednosti od 2.052.000,00 KM.

Program ima za cilj osposobljavanje mladih sa evidencije nezaposlenih za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. U skladu sa Zakonom o radu RS, pripravnički staž traje 12 mjeseci za osobe sa visokom stručnom spremom, pa će Zavod za zapošljavanje financirati pripravnički staž kroz ovaj Program u skladu sa navedenim Zakonom.

Program uključuje financiranje pripravničkog staža za 285 osoba sa visokim obrazovanjem.

Raspodjela sredstava po pripravniku sa VSS u ovoj komponenti iznosi 7.200,00 KM godišnje, a zasniva se na visini mjesečne neto plaće od 600,00 KM. Troškove poreza i doprinosa snose poslodavci koji angažiraju pripravnike.

Zakonom o radu BD definiran je prijem pripravnika na stručno osposobljavanje za samostalan rad. Pripravnik je lice sa završenom srednjom ili visokom stručnom spremom i traži prvi posao, a koje je po zakonu dužno da položi stručni ispit ili mu je potrebno radno iskustvo za samostalan rad u struci.

Ugovor o radu sa pripravnikom se zaključuje na određeno vrijeme, a najduže na godinu dana. Za vrijeme pripravničkog staža pripravnik ima pravo na najmanje 80% (osamdeset posto) plaće utvrđene za posao za koji se osposobljava i druga prava iz ugovora o radu, u skladu sa zakonom i općim propisima.

Zakon o radu FBiH definira pripravnički staž na isti način kao i Zakon o radu BD, ali je razlika u tome što pripravnici imaju pravo na najmanje 70% plaće za posao koji obavljaju.

Zakon o radu FBiH također definira da ako je položen stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili pravilnikom o radu uvjet za obavljanje poslova određene struke, poslodavac može primiti na stručno osposobljavanje osobu koja je završila obrazovanje za tu struku bez zaključivanje ugovora o radu.

Vrijeme stručnog osposobljavanja uračunava se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenoj struci i ne može trajati duže od trajanja pripravničkog staža.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA