Karijerno savjetovanje u FBiH provodi Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH koje je izradilo „Strateške pravce razvoja karijerne orijentacije u FBiH za period 2015. – 2020.“

Politike usvojene u prethodnom periodu u BiH podstavljaju važnu osnovu i pružaju okvir za razvoj aktivnosti karijernog vođenja u BiH. Najvažnije politike uključuju:

 1. Strategija razvoja stručnog obrazovanja i osposobljavanja u BiH za razdoblje 2007 – 2013;
 2. Strateški pravci razvoja obrazovanja u BiH sa planom implementacije za razdoblje 2008 – 2015;
 3. Politika učenja o poduzetništvu u obrazovnim sustavima u BiH za razdoblje 2012-2015 sa Akcijskim planom za implementaciju;
 4. Strategija zapošljavanja u BiH za period 2010 – 2014.

Zakonodavni okvir u BiH za razvoj aktivnosti karijernog vođenja se sastoji od sljedećih dokumenata:

 1. Konvencija o razvoju ljudskih resursa, Međunarodna organizacija rada 1975 (br. 142); Bosna i Hercegovina (ratifikacija: 1993.);
 2. Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, usvojen 2003. godine;
 3. Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH, usvojen 2008. godine;
 4. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH, usvojen 2007. godine;
 5. Principi i standardi u oblasti obrazovanja odraslih u BiH, usvojeni 2014. godine.

Relevantni dokumenti pripremljeni u FBiH u prethodnom periodu koji prepoznaju

potrebu za strateški osmišljenim razvojem karijere su:

 1. Strategije za jačanje funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH (2014);
 2. Operativni plan aktivnosti za provođenje mjera i preporuka sadržanih u Analizu stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom usklađivanja mjera obrazovanja sa potrebama gospodarstva (2011);
 3. Analiza stanja o mogućnostima sticanja radnog iskustva mladih u FBiH sa preporukama (2013);
 4. Informacija za Vladu FBiH o „Analizi upisne politike u srednjoškolskom obrazovanju u FBiH sa aspekta potreba tržišta rada“ (2014.);
 5. Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u FBiH za razvoj 2012 – 2022.

Vizija razvoja karijernog vođenja u FBiH

U FBiH je uspostavljen efikasan sustav karijernog vođenja sa kvalitetnim uslugama koje su dostupne svim građanima tokom života za uspješno vođenje karijera učenja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i razvoja karijere, s ciljem postizanja veće stope zaposlenosti i radne produktivnosti radnosposobnog stanovništva, ekonomskog razvoja i bolje socijalne uključenosti i kohezije.

Misija razvoja karijere u FBiH je unaprjeđenje aktivnosti karijerne orijentacije u FBiH kroz bolju integraciju sektora obrazovanja i rada uz uključivanje drugih relevantnih socijalnih partnera i razvoj sustava pružanja usluga karijernog vođenja koje uključuju: podizanje svijesti o značaju karijerne orijentacije, informacije o obrazovanju i mogućnostima zapošljavanja, praćenje razvoja pojedinca i savjetodavni rad, procjena kompetencija, razvoj vještina donošenja odluka vezanih za učenje, obrazovanje i upravljanje karijerom za sve građane tokom života.

Opći cilj razvoja karijerne orijentacije u FBiH je utvrđivanje smjernica za djelovanje na unaprjeđenju i razvoju aktivnosti karijernog vođenja u intersektorskom i efikasnom sistemu, a rezultat ovog procesa treba biti pružanje adekvatne potpore svima da budu uspješni u donošenju odluka koje se tiču izbora karijere i u upravljanju vlastitim razvojem karijere.

Specifični ciljevi razvoja karijernog vođenja u FBiH:

 1. Podići svijest relevantnih aktera i javnosti o važnosti cjeloživotnog učenja i cjeloživotne karijerne orijentacije.
 2. Unaprijediti pravni i institucionalni okvir za razvoj i pružanje karijernih usluga.
 3. Unaprijediti međusektorsku saradnju svih uključenih u karijerno vođenje (ministarstva obrazovanja, pedagoški zavodi, ministarstva rada, javne službe za zapošljavanje, škole, poslodavci, nevladine organizacije, itd.)
 4. Osigurati kontinuirano praćenje i pružanje savjetodavnih usluga na svim nivoima obrazovanja, uključujući obrazovanje odraslih, a jedan od modaliteta implementacije navedenog je osnivanje centara za razvoj karijere na sveučilištima i drugim nadležnim institucijama.
 5. Osigurati sustavatski uređeno stručno usavršavanje nastavnika i stručnjaka iz oblasti karijernog vođenja.
 6. Osigurati praćenje i savjetovanje za ugrozbene i rizične skupine.
 7. Razviti usluge karijernog vođenja utemeljene na informacionim i komunikacionim tehnologijama.
 8. Unaprijediti sustav praćenja ponude i potražnje u oblastima obrazovanja i tržišta rada.
 9. Unaprijediti mjere aktivne politike zapošljavanja koje podižu konkurentnost na tržištu rada.

Vlada RS nije usvojila politiku karijernog savjetovanja, ali ima mjeru karijernog savjetovanja uključenu u Politiku zapošljavanja za razdoblje 2021-2027 (3.2.3): Unaprjeđenje karijernog vođenja i savjetovanja – sa ciljem da se dugoročno nezaposlenim osobama omogući pristup savjetovanju, informisanju i stručnom osposobljavanju u cilju pronalaženja posla, uglavnom putem centara za informiranje, savjetovanje i usavršavanje.

Pored Opće razvojne politike, Vlada BD nije donijela politike zapošljavanja i savjetovanja.

Pored vladinih projekata i programa, u periodu od 1. aprila 2016. do 30. marta 2020. godine implementiran je projekat „Izgledi za mlade, nezaposlene odrasle osobe u Bosni i Hercegovini“ ili „Projekat zapošljavanja mladih (YEP)“ (faza 4). Projekat je podržao SDC – Suradnja sa istočnom Europom i uključio je partnere poput javnih službi za zapošljavanje i nadležnih ministarstava i drugih javnih institucija. Cilj Projekta zapošljavanja mladih (YEP) bio je pružiti potporu javnim službama za zapošljavanje u BiH kako bi unaprijedile svoju ponudu i uvele usluge prilagođene mladima kao što su individualno i grupno savjetovanje o karijeri za nezaposlene mlade osobe od 18 do 30 godina starosti. Zajedno s lokalnim partnerima, YEP je također promovirao nove mogućnosti zapošljavanja povezane s modelima socijalnog poduzetništva.

Projekt je implementiran u FBiH, RS, BD i Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Sarajevskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom, Posavskom, Bosansko-podrinjskom i Unsko-sanskom kantonu i Kantonu 10, kao i u 48 općina: Živinice, Zvornik, Zenica, Vogošća, Tuzla, Travnik, Teslić, Srbac, Rudo, Prozor-Rama, Posušje, Pale, Orašje, Novo Sarajevo, Novi Travnik, Novi Grad Sarajevo, Novi Grad, Nevesinje, Neum, Mostar, Modriča, Lukavac , Livno, Konjic, Kladanj, Kalesija, Kakanj, Jajce, Jablanica, Ilijaš, Ilidža, Hadžići, Grude, Gradiška, Gradačac, Goražde, Fojnica, Doboj, Derventa, Čitluk, Čapljina, Sarajevo Centar, Cazin, Busovača, Bugojno, Banja Luka i Banovići.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA