Procesi donošenja odluka na nacionalnoj razini u nadležnosti su Ministarstva civilnih poslova BiH i Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Parlamentarna Povjerenstvo nadležna za pitanja mladih je zajedničko Povjerenstvo za ljudska prava, prava djece, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku. Zajedničko Povjerenstvo tretira pitanja u domeni ljudskih prava, prava djece, mladih, imigracije, izbjeglica, azila i etike.

Ministarstva porodice, omladine i sporta RS je nadležno tijelo Vlade RS za donošenje odluka. Odbor Narodne skupštine RS za djecu, omladinu i sport bavi se zakonskim prijedlozima, strategijama, informacijama, izvješćima i godišnjim planovima rada državnih tijela i organizacija nadležnih za oblast omladinske politike, sporta i zaštite prava i interesa djece i mladih, raspravlja o položaju mladih u društvu, razmatra zaštitu prava djece i mladih, prati razvoj sporta i tjelesne kulture, te radi na promociji prava i interesa djeteta. Na razini RS postoji Savjet za mlade koji se sastoji od nekoliko članova (ministara u Vladi RS, Omladinskog savjeta RS i predstavnika Odbora za pitanja mladih Narodne skupštine RS). Savjet, u okviru svog rada, predlaže i daje mišljenja o: ciljevima, politikama i mjerama predloženim u oblasti omladinske politike; programima koji se financiraju iz Proračuna RS i lokalnih samouprava; omladinskim aktivnostima koje su prioritet RS i lokalne samouprave; i kriterijima za raspodjelu sredstava iz Proračuna RS i lokalnih samouprava namijenjenih provedbi omladinskih politika.

Ministarstva kulture i sporta FBiH je nadležno tijelo Vlade FBiH za donošenje odluka. Odbor Doma naroda za obrazovanje, znanosti, kulturu, sport i pitanja mladih, između ostalih nadležnosti, bavi se planiranjem i razvojem programa u oblasti obrazovanja, znanosti, kulture, sporta i tehničke kulture i pitanjima zaštite djece i mladih ljude i njihovim učešćem u svim sektorima društva, kao i zaštitom djece i mladih od svih oblika ovisnosti, te drugim pitanjima vezanim za obrazovanje, znanost, kulturu, sport i život mladih iz nadležnosti Doma naroda.

Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u BiH zaduženo je za potvrđivanje njihovih osnovnih principa i koordinaciju aktivnosti svih skupina od značaja za promociju i zaštitu uloge i položaja mladih u BiH s ciljem unaprjeđenja njihovih uvjeta života, kao i za međunarodno predstavljanje pitanja mladih u BiH.

Teme Povjerenstva su da, u uz suglasnost sa nadležnim institucijama, ostvari: potvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti vezanih za mlade; usaglašavanje planova entitetskihtijela vlasti u vezi sa mladima; definiranje strategija na međunarodnom nivou u vezi sa mladima; analiziranje pitanja mladih u BiH; koordinacija projekata mladih; prikupljanje i distribucija informacija u sektoru mladih.

U BiH ne postoji Agencija za mlade na državnoj razini.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA