Osnaživanje mladih ljudi da učestvuju u diskusijama o globalnim pitanjima nije prepoznato kao dio omladinskih politika. Nevladine i međunarodne organizacije igraju važnu ulogu u zagovaranju i kampanji za globalna pitanja, kao i u motivisanju i obrazovanju mladih.

Ovo poglavlje pruža kontekst za učešće mladih na globalnom nivou i njihovo učešće u kreiranju politika o globalnim pitanjima.

Trenutna situacija u BiH pokazuje da mladi nemaju priliku da uče o globalnim temama i problemima kroz formalno obrazovanje, dok su mogućnosti kroz neformalno obrazovanje vrlo male.

Mogućnosti koje se nude mladim ljudima uglavnom se odnose na pitanja životne sredine, prevenciju rodno zasnovanog nasilja i održivi razvoj.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA