Nacionalna omladinska politika, nacionalni zakon o mladima, nacionalno vijeće mladih ili bilo koje predstavničko tijelo mladih ne postoji u BiH. S obzirom da su nadležnosti za pitanja mladih uglavnom na entitetskim, kantonalnim i nivou BD, postoji niz participativnih aktivnosti mladih koje se obično odvija preko vijeća mladih u obliku sastanaka sa nadležnim ministarstvima.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA