Predstojeće izrade politika

Predstojeće izrade politika

U narednom periodu očekuje se završetak izrade omladinske politike u FBiH i BD. BD je pripremio Nacrt Prve omladinske politike koju će usvojiti donosioci odluka u Vladi BD. Radna grupa koja je izradila prvu omladinsku politiku sprovela je „Dijalog sa mladima“ kako bi aktivno uključila sve mlade u proces izrade. Drugi sastanak Radne grupe za izradu Omladinske politike RS za period 2022-2026 održan je u sjedištu Omladinskog savjeta RS. Prema analizi Vijeća mladih FBiH z 2019. godine, omladinska politika je usvojena u tri kantona u FBiH, dok još uvijek nema omladinske politike u četiri kantona, a samo Bosansko-podrinjski kanton Goražde planira izraditi omladinsku politiku.

Aktuelne rasprave

Komisija za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine treba da djeluje kao radno tijelo Ministarstva civilnih poslova BiH. Rad Komisije zasniva se na:

  • Koordinaciji i saradnji između različitih državnih institucija;
  • Multilateralnom pristupu rješavanju pitanja mladih;
  • Uključivanju mladih i zajedničkom upravljanju radom Komisije.

Komisija treba biti primjer institucionalne brige državnog nivoa vlasti prema mladima i trebala bi doprinijeti koordinaciji omladinskih politika na nižim nivoima vlasti u BiH. Takav pristup u radu sa mladima značajno bi doprinio učinkvitosti omladinskih politika i dugoročnom boljem položaju mladih u BiH.

Kao rezultat zajedničkog rada tri krovna tijela mladih u BiH, Vijeća mladih RS, Vijeća mladih BD i Vijeća mladih FBiH, te nadležnih entitetskih ministarstava, usaglašen je novi tekst Odluke o osnivanju Komisiji za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

Prema sadašnjem tekstu Odluke, koji još nije usvojen, Komisija bi imala devet članova, uključujući četiri predstavnika institucija vlasti BiH i pet predstavnika omladinskih struktura u BiH. Na ovaj način osigurava se da rad i odluke Komisije budu rezultat zajedničkog procesa mladih i vlasti, te da glas mladih u takvim tijelima dođe do izražaja.

Za formiranje Komisije potrebno je da Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavi novu Odluku Vijeću ministara BiH na usvajanje, te da omogući njen rad u narednom periodu. Iako je tekst Odluke usaglašen u novembru 2020. godine, od Ministarstvo civilnih poslova BiH se očekuje da poduzme daljnje korake i Odluku dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA