(i) okvir politika za rad s mladima

Postoje tri zakona o mladima u BiH:

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS započelo je proces izrade Omladinske politike RS za period 2022 – 2026 i u tu svrhu je urađena Analiza provedbe dosadašnje politike kroz istraživanje stavova mladih u RS, njihove percepcije društvenog okruženja i mogućih rješenja nekih od uočenih problema.

Definirani ključni ciljevi i mjere Omladinske politike BD za period 2022 – 2026

Omladinska politika je dokument sa programskim pristupom djelovanju prema mladima, koji uključuje definisana pitanja i potrebe mladih, pravce djelovanja politike, ciljeve politike i mjere za ostvarivanje ciljeva politike. Zasnovana je na istraživanju o potrebama i problemima mladih. Prema Zakonu o mladima BD, Omladinsku politiku izrađuje Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade BD u saradnji sa Omladinskim vijećem/savjetom BD i dostavlja je Vladi BD na razmatranje i usvajanje. Vlada BD daje saglasnost na prijedlog omladinske politike i dostavlja ga Skupštini BD na razmatranje i usvajanje.

Još uvijek se čeka na izradu Omladinske politike FBiH

(ii) glavni inkluzivni programi za rad s mladima

PRONI Akademija omladinskog rada

PRONI Akademija omladinskog rada (PAOR) je jedinstveni program PRONI Centra za razvoj mladih koji mladima pruža znanja iz oblasti omladinskog rada. Cilj ovog programa je osnažiti aktiviste i omladinske radnike da unaprijede svoje vještine za vođenje aktivnosti omladinskog rada. PRONI Akademija omladinskog rada realizuje se u tri nivoa i svaki traje šest meseci:

PAOR A nivo – Osnove rada sa mladima sastoji se od sledećih modula:

Kurs Osnove omladinskog rada ima za cilj pružiti mladima osnovna znanja iz oblasti omladinskog rada kako bi doprinjeli ličnom i društvenom razvoju mladih u BiH. Kurs je namijenjen mladima od 18 do 30 godina koji imaju želju da kroz omladinski rad utiču na različite društveno-političke procese u svojim sredinama, te na taj način doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica, ali i države BiH.

UMiD – Uči, misli i djeluj!

Jednogodišnji program obuke za omladinske lidere za aktivno uključivanje u zajednicu i poslovni svijet.

Institut za razvoj mladih KULT provodi certificirani trening omladinskih lidera “Uči, misli i djeluj!”, koji, između ostalog, polaznicima nudi priliku da steknu samopouzdanje, sagledaju svoje sposobnosti i potencijale i razviju osjećaj odgovornosti u društvu, timski rad i liderske vještine.

Trening Uči, misli i djeluj! je zvanično priznat oblik neformalnog obrazovanja koji mladima pruža mogućnost sticanja različitih kompetencija koje će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada. Program se sastoji od seminara, praktičnih vježbi i volonterskog rada. Trening je namijenjen mladima do 30 godina starosti. Omogućava mladima da postanu aktivni lideri u svojoj lokalnoj zajednici i pomognu u rješavanju problema mladih, upoznaju nove prijatelje, nauče nove vještine, druže se i usavršavaju. Svi polaznici treninga postaju građani koji dobrovoljno poduzimaju korake da promijene društvo u kojem žive, izražavaju svoje mišljenje i aktivno učestvuju u donošenju odluka u svojoj zajednici.

Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum mobile – Akademija za političke lidere u BiH

Akademija za političke lidere u BiH je jednogodišnji program obuke koji Institut uspješno realizuje od 2007. godine. Do sada je program obuke kroz deset generacija završilo 199 mladih političara iz 30 različitih političkih partija iz 46 gradova i općina u BiH. Program Akademije ima za cilj da obuči mlade članove političkih partija (starosti od 18 do 27 godina) tokom jednogodišnjeg perioda i na taj način podrži novu generaciju političara koji će zajedno raditi na unaprjeđenju svojih zajednica i društva u cjelini.

Služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH, uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM), organizovala je Radionicu o pružanju pomoći migrantima izvan prihvatnih centara u BiH.

Radionica je definisala procedure za postupanje sa migrantima od upućivanja do smještaja, medicinske pomoći i azila do pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja, potencijalnim žrtvama trgovine ljudima i maloljetnicima bez pratnje. Cilj radionice je uspostavljanje sistema upravljanja migracijama, gdje će partnerske organizacije imati pristup svim lokacijama na kojima se nalaze migranti, uz poštivanje procedura koje definiše država. Na ovaj način Ministarstvo sigurnosti BiH prvenstveno želi poboljšati sigurnosne uslove na terenu, ali i humanitarnu brigu o migrantima, posebno ranjivoj kategoriji u BiH. U cilju poboljšanja funkcionisanja i implementacije jedinstvenog sistema za cijelu teritoriju BiH, imenovan je koordinator za aktivnosti vezane za migrante koji se nalaze van privremenih prihvatnih centara.

(iii) pružaoci omladinskog rada

PRONI centar za razvoj mladih je nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija osnovana u augustu 1998. godine radi organizovanja i realizacije obrazovanja iz oblasti omladinskog rada. Njegov cilj je razvijanje i promovisanje mira i aktivizma među aktivnim građanima. PRONI djeluje na nacionalnom nivou, a aktivan je i na evropskom nivou kroz partnerstvo i umrežavanje sa drugim omladinskim nevladinim organizacijama i omladinskim mrežama.  PRONI je osnivač najveće mreže omladinskih klubova u BiH – 42 omladinska kluba. PRONI je i inicijator i suosnivač rekonstrukcije jednog od najvećih omladinskih centara u BiH – Omladinskog centra BD.

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice iz Banja Luke je organizacija civilnog društva koja razvija zdrave životne vrijednosti mladih kroz obrazovne, zagovaračke i istraživačke programe i podstiče građansko i političko učešće u cilju stvaranja odgovornijeg i pravednijeg društva.

Institut za razvoj mladih KULT osnovan je na državnom nivou 2002. godine. Do maja 2011. godine bio je poznat pod imenom Udruženje KULT. Pored Centrale u Sarajevu, postoje uredi u Gradačcu i Subotici, koji su nastavili sa radom pod starim nazivom. Saradnja KULT-a sa vlastima je izuzetno efikasna i zasnovana na partnerstvu. Institut nastoji da aktivnosti koje su potrebne ciljnoj grupi obavlja na licu mjesta u svim mjestima gdje ima svoju kancelariju. Planirane radionice održavaju se svake godine kako bi se utvrdio fokus njegovog rada. Teži dobroj saradnji sa opštinskim vlastima i raznim domaćim i međunarodnim organizacijama kako bi se spriječilo dupliranje ili preklapanje projekata.

KULT ima iskustvo u izradi zakona i bio je uključen u izradu brojnih zakona na svim nivoima vlasti. Osim toga, Institut je inicirao donošenje zakona o mladima u FBiH i BD, Zakona o volontiranju FBiH, itd. Na primjer, KULT je u saradnji sa drugim organizacijama izradio nacrte zakona o mladima i volontiranju FBiH, koji su upućeni u parlamentarnu proceduru u saradnji sa Komisijom za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine FBiH. Zakoni su na kraju usvojeni.

Omladinski savjet RS je krovna omladinska organizacija u RS, čija je pozicija i uloga definisana Zakonom o omladinskom organizovanju koji je usvojila Narodna skupština RS 2004. godine. Kao krovna omladinska organizacija, Omladinski savjet RS u svoje članstvo okuplja lokalne i omladinske organizacije na nivou RS s ciljem zastupanja njihovih interesa pred institucijama RS, u oblasti međunarodne saradnje i sl.

Vijeće mladih FBiH je otvorena platforma na kojoj mladi ljudi mogu jasnije i glasnije artikulirati svoje probleme i potrebe onima koji trebaju stvoriti okruženje za zdrav rast i razvoj mladih. To je krovna reprezentativna struktura mladih prepoznata Zakonom o mladima FBiH, koja okuplja preko 100 omladinskih udruženja. Okuplja u svom sastavu veliki broj omladinskih organizacija u FBiH i osigurava da mladi u potpunosti odlučuju o važnim pitanjima.

Omladinski savjet BD definiran je Zakonom o mladima BD kao krovna organizacija omladinskih udruženja u BD u kreiranju omladinskih politika i programa u saradnji sa zakonodavnim tijelima. Savjet mladih BD formalno je osnovan krajem novembra 2018. godine, a trenutno ima 13 udruženja mladih upisanih u Registar omladinskih organizacija Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade BD, sa tendencijom širenja.

CEREBRA je banjalučka organizacija civilnog društva koja uglavnom radi sa mladima, iako su i starije osobe jedna od ciljnih grupa. Organizuje obrazovne događaje (radionice, obuke, seminare, konferencije, itd.) kako bi mladima pružila prilike da nauče vještine potrebne na tržištu rada i putuju po regiji i drugdje u Evropi.

Youth Power je omladinska organizacija sa misijom stvaranja društva pozitivnih vrijednosti, gdje mladi doprinose toleranciji i dijalogu, promociji zdravih stilova života, rodne ravnopravnosti, prevenciji nasilja i aktivno su uključeni u društveni život.

(iv) usavršavanje i profesionalni razvoj omladinskih radnika

PRONI Akademija omladinskog rada

PRONI Akademija omladinskog rada (PAOR) je jedinstveni program PRONI Centra za razvoj mladih koji mladima pruža znanja iz oblasti omladinskog rada. Cilj ovog programa je osnažiti aktiviste i omladinske radnike da unaprijede svoje vještine za vođenje aktivnosti omladinskog rada. PRONI Akademija omladinskog rada realizuje se u tri nivoa i svaki traje šest meseci:

PAOR A nivo – Osnove rada sa mladima sastoji se od sledećih modula:

Kurs Osnove omladinskog rada ima za cilj pružiti mladima osnovna znanja iz oblasti omladinskog rada kako bi doprinjeli ličnom i društvenom razvoju mladih u BiH. Kurs je namijenjen mladima od 18 do 30 godina koji imaju želju da kroz omladinski rad utiču na različite društveno-političke procese u svojim sredinama, te na taj način doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica, ali i države BiH.

UMiD – Uči, misli i djeluj!

Jednogodišnji program obuke za omladinske lidere za aktivno uključivanje u zajednicu i poslovni svijet.

Institut za razvoj mladih KULT provodi certificirani trening omladinskih lidera “Uči, misli i djeluj!”, koji, između ostalog, polaznicima nudi priliku da steknu samopouzdanje, sagledaju svoje sposobnosti i potencijale i razviju osjećaj odgovornosti u društvu, timski rad i liderske vještine.

Trening Uči, misli i djeluj! je zvanično priznat oblik neformalnog obrazovanja koji mladima pruža mogućnost sticanja različitih kompetencija koje će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada. Program se sastoji od seminara, praktičnih vježbi i volonterskog rada. Trening je namijenjen mladima do 30 godina starosti. Omogućava mladima da postanu aktivni lideri u svojoj lokalnoj zajednici i pomognu u rješavanju problema mladih, upoznaju nove prijatelje, nauče nove vještine, druže se i usavršavaju. Svi polaznici treninga postaju građani koji dobrovoljno poduzimaju korake da promijene društvo u kojem žive, izražavaju svoje mišljenje i aktivno učestvuju u donošenju odluka u svojoj zajednici.

(v) finansijska podrška

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove BD objavljuje Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite, zaštite osoba sa invaliditetom, socijalne zaštite djece i mladih, pomoći starim licima, zaštite i promocije ljudskih prava, volontiranja, borbe protiv diskriminacije, nasilja u porodici i maloljetničkog nasilja, borbe protiv ovisnosti, dobrobiti životinja, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, promocije evropskih integracija kao i humanitarnog i sličnog rada.

Ukupna vrijednost sredstava dodijeljenih za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa po ovom javnom pozivu utvrđuje se Budžetom BD za 2022. godinu.  Trenutna podrška neprofitnim organizacijama iznosi 200.000,00 KM.

Objavljeni rezultati sufinansiranja omladinskih programa i projekata omladinskih organizacija

Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi RS objavilo je rezultate konkursa za sufinansiranje programa i projekata omladinskih organizacija do 5.000,00 KM. Odobreno je ukupno 78 projekata koji su sufinansirani u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva za realizaciju svojih projekata dobile su ukupno 23 omladinske organizacije iz Banja Luke.

Javni konkurs za dodjelu sredstava granta „Programi za pripremu projekata i potencijalni kandidati za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu.

Vijeće ministara BiH svake godine donosi Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata koji doprinose razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenata i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u BiH kroz sljedeće grantove:

  1. a) podrška pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZON 2020 i realizaciji odobrenih projekata u okviru programa HORIZON 2020;
  2. b) podrška za učešće u akcijama u okviru COST programa;
  3. c) podrška pripremi i realizaciji projekata u okviru programa EUREKA;
  4. d) podrška projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća Bosne i Hercegovine u programu HORIZON 2020;
  5. e) podrška radu EURAXESS centra. Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz transfera Budžeta FBiH za 2022. godinu: Ministarstvo kulture i sporta FBiH objavilo je javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz transfera Budžeta FBiH za 2022. godinu.

(vi) osiguranje kvaliteta

PRONI Centar za razvoj mladih pokrenuo je 2018. godine novi projekat OKORUZ (Osiguranje kvaliteta rada mladih u zajednici) namijenjen Mreži omladinskih klubova koja djeluje u 26 mjesnih zajednica. Mreža omladinskih klubova BD BiH jedan je od pozitivnih primjera rada sa mladima u BiH, gdje se na najbolji mogući način ostvaruje saradnja između Vlade i nevladinog sektora po zajedničkim pitanjima od značaja za mlade u BD BiH.

Odluka o usvajanju dokumenta „Unaprjeđenje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i osposobljavanja u BiH – na osnovu zaključka iz Rige (2021-2030)

Vijeće ministara BiH je na 24. sjednici, održanoj 28. januara 2021. godine, donijelo odluku o usvajanju dokumenta Unaprjeđenje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i osposobljavanja u BiH – na osnovu zaključaka iz Rige (2021-2030).

Inspektorat BD također ima inspektore za NVO, OCD i fondacije

Inspektor za NVO, OCD i fondacije u BD praktično ima mogućnost da zakonski kontroliše sve aktivnosti nevladinog sektora u oblasti finansija i sve druge aktivnosti u realizaciji njihovih programskih projekata.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA