Pristup informacijama

Mladi poduzetnici u BiH se informišu o finansiranju putem institucija za različite zemlje i online platformi, kao i web stranica koje pružaju preglede o pozivima:

Pristup kapitalu 

Trenutno ne postoji program poticanja poduzetništva u BiH na državnom nivou zbog nerazvijene strukture podrške poduzetništvu na državnom nivou. Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Fond za finansiranje razvoja malih i srednjih preduzeća još nisu osnovani za povlačenje i distribuciju evropskih fondova za ovaj sektor. U većini zemalja u tranziciji, poput BiH, postoje samo univerzalne banke koje se uglavnom bave prikupljanjem sredstava. Sredstva ne igraju značajnu ulogu u kreditiranju preduzetništva.

Mladi uglavnom dobijaju novčane poticaje od nadležnih entitetskih i kantonalnih ministarstava, općina i nadležnih institucija BD. Najveći finansijski podsticaji za mlade dolaze iz fondova EU, međunarodnih organizacija, kroz projekte nevladinih organizacija i ambasada.

Prema nadležnostima koje su dodijeljene institucijama u BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH je institucija zadužena za razvoj poduzetničkih poticaja u FBiH. Osim toga, Zavod za zapošljavanje FBiH kroz program „Sufinansiranje samozapošljavanja – start-up 2021“ stavio je direktan fokus na mlade izdvajajući sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM.

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS je nadležna institucija za pružanje finansijske podrške preduzetništvu u RS. Pored nadležnog ministarstva, postoji i Investiciono-razvojna banka RS (IRBRS), čija je uloga da omogući povoljnije kreditiranje omladinskog preduzetništva. IRBRS sufinansira zapošljavanje mladih kroz kredite ili grantove za pokretanje poljoprivrednih biznisa. U saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća RS, kao i sa Gender centrom, IRBRS realizuje programe kreditne podrške u cilju pokretanja preduzetničkih aktivnosti mladih žena. Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS, između ostalog, ima nadležnosti za osnivanju poslovnih inkubatora, tehnoloških parkova i slobodnih carinskih zona sa povoljnim uslovima za razvoj omladinskog preduzetništva.

Vlada BD osigurava finansijske podsticaje za poduzetničke ideje mladih.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA