Programi i šeme za prekograničnu mobilnost

U BiH postoje aktivni programi mobilnosti koji su dio programa mobilnosti Evropske unije (EU). Učešće BiH u programima EU regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i BiH o općim principima učešća BiH u programima Zajednice, koji je potpisan na sastanku EU/Balkan foruma 22. novembra 2004. godine. Sporazum je ratifikovao Parlament EU u maju 2005. godine, a 2006. godine i Parlamentarna skupština BiH, a stupio je na snagu 8. januara 2007. godine.

Vijeće ministara BiH je na 100. sjednici, održanoj 10. juna 2014. godine, razmotrilo i usvojilo Informaciju o Sporazumu između EU i BiH o učešću BiH u programu EU Erasmus+ za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport. U Briselu je 6. juna 2014. godine zvanično potpisan Sporazum o pristupanju BiH Programu.

Program Erasmus+ ima za cilj jačanje znanja i vještina i zapošljivosti evropskih građana, kao i unaprjeđenje i modernizaciju sistema obrazovanja, usavršavanja, mladih i sporta za period 2021-2027. Program je ključna komponenta koja podržava ciljeve Evropskog obrazovnog prostora, Akcionog plana za digitalno obrazovanje 2021-2027, Evropske strategije za mlade i Plana rada Evropske unije za sport.

BiH učestvuje u Erasmus+ programu u vidu djelimičnog učešća, te su u tom smislu BiH dostupne sljedeće akcije:

  1. Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja;
  2. Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi;
  3. Ključna aktivnost 3 – Podrška reformama politika.

U BiH ne postoji Nacionalna agencija, ali promociju programa i informacije o mogućnostima programa u ovim zemljama rade organizacije koje imaju funkciju Kontakt tačke, a koordinira ih SALTO SEE, odnosno PRONI Centar za razvoj mladih i BRAVO – Bosansko reprezentativno udruženje za vrijedne prilike.

Pored navedenog, dostupne su i aktivnosti Jean Monnea, projekti visokoškolskih ustanova i organizacija iz oblasti evropskih studija.

Sljedeći je program EU za prekogranične razmjene  – Erasmus za mlade preduzetnike. Glavni kontakt za BiH kroz program Erasmus za mlade preduzetnike je lokalna kontakt tačka. Lokalne tačke bira Evropska komisija i one organiziraju razmjene: pomažu u prijavljivanju, uspostavljanju uspješnog odnosa sa odgovarajućim preduzetnikom, i pružaju odgovore na sva pitanja.

Ljudima koji se prijave može se ponuditi prilika da učestvuju u uvodnom kursu kako bi se pripremili za razmjenu. Lokalna kontakt osoba će ocijeniti proces prijave. Kada bude prihvaćen, kandidat će moći da traži preduzetnika. Lokalna kontaktna tačka preduzetnika domaćina će također ponuditi lokalnu pomoć gostujućim preduzetnicima tokom njihovog boravka.

Kontakt tačke za ovaj program u BiH su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka i Žene za Žene International.

Zakonski okvir

Ne postoji poseban zakonski okvir za prekograničnu mobilnost mladih radnika, pripravnika/šegrta i profesionalaca/poduzetnika u BiH.

Kada je u pitanju dolazak omladinskih radnika, pripravnika i profesionalaca/poduzetnika u BiH, primjenjuje se sljedeći sistem:

U skladu sa Ustavom BiH, oblast rada i zapošljavanja, kao i zapošljavanje stranaca u BiH, povjerena je u nadležnost entiteta koji su posebnim zakonima uredili ovu oblast. Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu (“Službeni glasnik BiH”, br. 36/08, 87/12) okvirno se na nivou BiH uređuju uslovi i način boravka stranaca u BiH po osnovu rada, dok su zakonska rješenja u pogledu zapošljavanja stranaca na nivou entiteta i BD.

U FBiH je Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba propisano da je Zavod za zapošljavanje FBiH nadležan za odobravanje zapošljavanja stranih državljana i lica bez državljanstva na prijedlog kantonalnih službi za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca (br. 111/12), Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, br. 36/08 i 87/12) i Postupkom za izdavanje radnih dozvola.

Zakonom o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva („Službeni glasnik RS“, br. 24/09 i 117/11) uređuje se zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva, odnosno izdavanje radnih dozvola stranim državljanima u RS, dok je Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, između ostalog, definisano izdavanje radnih dozvola, kvota i izuzeća.

Zakonom o zapošljavanju stranaca BD (“Službeni glasnik BD”, br. 15/09, 19/09) propisano je da će se izdavanje radnih dozvola prenijeti na Zavod za zapošljavanje BD.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA