Ovo poglavlje sažima situaciju u oblasti volontiranja mladih u BiH. Volontiranje je regulisano zakonima o volontiranju na tri različita nivoa, entitetima FBiH i RS i Vladi BD, pri čemu svi definiraju volontiranje kao organizirano i dobrovoljno pružanje usluga u interesu i dobrobiti šire javnosti, bez ikakve naknade ili druge materijalne koristi.

Relevantna ministarstva za provedbu i upravljanje zakonima o volontiranju u BiH su: Ministarstvo pravde FBiH i Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS.

Ne postoje nacionalne ili regionalne vlasti nadležne za volontiranje mladih i većinu volonterskih aktivnosti provode i upravljaju omladinske nevladine organizacije (NVO) i organizacije civilnog društva (OCD).

Strategija o volontiranju izrađuje se i usvaja samo na nivou RS: „Strategija unaprjeđenja i razvoja volontiranja u RS za period 2019 – 2023.“ To nije posebna strategija o volontiranju mladih, ali je volontiranje mladih obuhvaćeno.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA