Narodna skupština RS je na svojoj trinaestoj sjednici održanoj 13. i 14. jula 2016. godine usvojila Omladinsku politiku RS za period 2016-2020. Ovo je treća omladinska politika u RS. Ono što ovu politiku izdvaja od dvije prethodne omladinske politike je visok stepen učešća ključnih aktera u procesu izrade. U procesu izrade ove omladinske politike učestvovalo je preko tri hiljade mladih ljudi i stručnjaka za mlade iz svih dijelova RS, pri čemu je proces konsultacija bio javan i otvoren za sve.

Ministarstvo omladine, porodice i sporta RS organizovalo je u saradnji sa Omladinskim savjetom RS, Omladinskim komunikacionim centrom Banja Luka i UNFPA niz aktivnosti koje su dovele do konačne verzije politike:

– krajem 2014. i početkom 2015. sprovedene su anketne studije o stavovima mladih, njihovoj percepciji društvenog okruženja, kao i o idejama o mogućim rješenjima nekih od uočenih problema na uzorku od 2.066 ispitanika iz 27 lokalnih samouprava u RS;

– u maju 2015. godine organizovana je dvodnevna konferencija „Dijalog sa mladima“ u cilju otvaranja dijaloga između mladih i svih relevantnih aktera koji se bave pitanjima mladih (70 učesnika – predstavnika svih ministarstava u Vladi RS, omladinskih organizacija, vijeća učenika, lokalnih samouprava, međunarodnih organizacija i drugih ključnih aktera), s ciljem definisanja prioriteta za unaprjeđenje položaja mladih i stvaranja osnova za izradu dokumenta;

– Javnim pozivom su pozvani svi zainteresovani predstavnici stručne zajednice (organizacije mladih, organizacije civilnog društva, poslovni sektor, međunarodne organizacije i drugi ključni akteri) da se zajedno sa imenovanim predstavnicima institucija uključe u proces izrade politike na sastancima radnih grupa, koji su održani u junu, julu i avgustu 2015. godine (57 članova radne grupe);

– šira javnost je imala priliku da se uključi u ovaj proces tokom javne rasprave kada je resorno ministarstvo objavilo nacrt dokumenta na svojoj internet stranici i pozvalo sve zainteresovane strane da učestvuju u razmatranju i dostave svoje komentare i sugestije.

– Nacrt politike predstavljen je tokom javnih konsultacija i regionalnih javnih događaja održanih u novembru 2015. godine u Banja Luci, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Doboju i Bijeljini, na kojima je učestvovalo preko 200 mladih ljudi i drugih zainteresiranih strana.

– Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u decembru 2015. godine organizovalo radno-konsultativni sastanak „Dijalog sa donatorima“ radi provedbe Omladinske politike RS, kojem su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija i donatori projekata i programa koji se provode u RS, a čije aktivnosti doprinose poboljšanju položaja mladih u RS. Sastanak je organizovan sa ciljem unapređenja politike i pravovremenog planiranja zajedničkih aktivnosti za postizanje boljih rezultata.

– Narodna skupština RS usvojila je Nacrt omladinske politike RS u 2016. godini.

– Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u martu 2016. godine, u skladu sa Rezolucijom Narodne skupštine RS, organizovalo javnu raspravu o Nacrtu omladinske politike RS u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Banja Luci, i još jednom pozvalo nadležne vlasti i organizacije, naučne i stručne institucije, predstavnike omladinskih organizacija i drugim zainteresovane građane da učestvuju u javnim raspravama i daju sugestije na politiku;

Omladinski savjet RS održao je sjednicu u aprilu 2016. godine i raspravljao o Omladinskoj politici koja je jednoglasno podržana i donio odluku da se ista uputi u dalju skupštinsku proceduru.

– Narodna skupština RS zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta RS formirala je Radnu grupu za izradu Omladinske politike RS za period 2022-2026.

Ministarstvo kulture i sporta FBiH je zajedno sa Institutom za razvoj mladih KULT u 2013. godini provelo studiju o potrebama mladih u FBiH. Istraživanje je poslužilo kao osnova za početak procesa razvoja omladinske politike. Dvodnevni događaj pod nazivom “Dijalog: Omladinska politika FBiH” organiziran je u cilju razumijevanja položaja mladih i izrade kvalitetne omladinske politike. Ova prilika se koristi za otvaranje dijaloga sa zainteresovanim stranama kako bi se čula mišljenja i prijedlozi o ovoj važnoj omladinskoj politici u FBiH. Nacrt omladinske politike FBiH izrađen je u istom periodu kao i treća Omladinska politika RS, ali još nije usvojen.

Postojeća statistika koja datira iz Popisa stanovništva u BiH 2013. godine uključuje informacije o različitim aspektima stanovništva, ali nije utvrđen specifičan indikator posebno za populaciju mladih.

Ne postoji posebna linija finansiranja koja bi imala za cilj evaluaciju aktivnosti i politika Vlade i/ili Ministarstva zasnovanih na dokazima.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA