Procesi donošenja odluka na nacionalnom nivou u nadležnosti su Ministarstva civilnih poslova BiH i Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Parlamentarna komisija nadležna za pitanja mladih je Zajednička komisija za ljudska prava, prava djece, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku. Zajednička komisija tretira pitanja u domenu ljudskih prava, prava djece, mladih, imigracije, izbjeglica, azila i etike.

Ministarstva porodice, omladine i sporta RS je nadležno tijelo Vlade RS za donošenje odluka. Odbor Narodne skupštine RS za djecu, omladinu i sport bavi se zakonskim prijedlozima, strategijama, informacijama, izvještajima i godišnjim planovima rada državnih organa i organizacija nadležnih za oblast omladinske politike, sporta i zaštite prava i interesa djece i mladih, raspravlja o položaju mladih u društvu, razmatra zaštitu prava djece i mladih, prati razvoj sporta i tjelesne kulture, te radi na promociji prava i interesa djeteta. Na nivou RS postoji Savjet za mlade koji se sastoji od nekoliko članova (ministara u Vladi RS, Omladinskog savjeta RS i predstavnika Odbora za pitanja mladih Narodne skupštine RS). Savjet, u okviru svog rada, predlaže i daje mišljenja o: ciljevima, politikama i mjerama predloženim u oblasti omladinske politike; programima koji se finansiraju iz Budžeta RS i lokalnih samouprava; omladinskim aktivnostima koje su prioritet RS i lokalne samouprave; i kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta RS i lokalnih samouprava namijenjenih provedbi omladinskih politika.

Ministarstva kulture i sporta FBiH je nadležno tijelo Vlade FBiH za donošenje odluka. Odbor Doma naroda za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih, između ostalih nadležnosti, bavi se planiranjem i razvojem programa u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i tehničke kulture i pitanjima zaštite djece i mladih ljude i njihovim učešćem u svim sektorima društva, kao i zaštitom djece i mladih od svih oblika ovisnosti, te drugim pitanjima vezanim za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i život mladih iz nadležnosti Doma naroda.

Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH zadužena je za potvrđivanje njihovih osnovnih principa i koordinaciju aktivnosti svih grupa od značaja za promociju i zaštitu uloge i položaja mladih u BiH s ciljem unaprjeđenja njihovih uslova života, kao i za međunarodno predstavljanje pitanja mladih u BiH.

Teme Komisije su da, u uz saglasnost sa nadležnim institucijama, ostvari: potvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti vezanih za mlade; usaglašavanje planova entitetskih organa vlasti u vezi sa mladima; definisanje strategija na međunarodnom nivou u vezi sa mladima; analiziranje pitanja mladih u BiH; koordinacija projekata mladih; prikupljanje i distribucija informacija u sektoru mladih.

U BiH ne postoji Agencija za mlade na državnom nivou.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA