BiH nema Strategiju o mladima na državnom nivou. FBiH razvija Strategiju za mlade 2016-2020, i njeno usvajanje se očekuje do kraja 2016. godine. Za izradu Strategije za mlade FBiH Vlada FBiH je 2015. godine osnovala Radnu grupu. Dokument Uslovi i potrebe mladih FBiH izrađen je 2013. godine, a članovi Radne grupe su usvojili Nacrt strategije za mlade 2015. godine. Strategija za mlade FBiH još nije usvojena.

Narodna skupština RS usvojila je treću Omladinsku politiku RS za period 2016-2020. до 2020. године)

Narodna skupština RS zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta RS formirala je Radnu grupu za izradu Omladinske politike RS za period 2022-2026.

BD je u saradnji sa Omladinskim vijećem/savjetom BD i Odjeljenjem za stručne i administrativne poslove BD izradio Nacrt strategije za mlade BD za period 2021-2025 i trenutno je na razmatranju u Vladi BD.

Strategija za mlade FBiH za period 2016-2020 se fokusira na sedam prioriteta:

 • rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih;
 • obrazovanje mladih i nauka;
 • socijalna zaštita mladih;
 • zdravstvena zaštita mladih
 • sigurnost mladih;
 • kultura, umjetnost i sport;
 • aktivizam mladih (participacija, volontiranje i mobilnost).

Strategija za mlade RS za period 2016-2020 se fokusira na pet strateških prioriteta:

 • zapošljivost;
 • aktivno učešće;
 • zdravi životni stilovi;
 • izvrsnost;
 • slobodno vrijeme.

Strateški prioriteti se fokusiraju na pet ključnih ciljeva:

 1. poboljšanje zapošljivosti mladih;
 2. poboljšanje mogućnosti za aktivno učešće mladih;
 3. razvijanje zdravih životnih stilova za mlade;
 4. osiguravanje podrške za izvrsnost mladih;
 5. poboljšanje mogućnosti za kvalitetno slobodno vrijeme za mlade.

Strategija za mlade FBiH za period 2021-2025 se fokusira na sedam prioriteta:

 • obrazovanje mladih;
 • omladinski rad, zapošljavanje i samozapošljavanje mladih;
 • društvena briga za mlade;
 • zdravstvena zaštita za mlade;
 • kultura za sport i mlade;

Pitanja vezana za omladinsku politiku na državnom nivou su u nadležnosti Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH predlaže i provodi: rješenje za institucionalni okvir; priprema preporuka za omladinsku politiku; inicijative prema nladi i parlamentima u BiH, uključujući preporuke za izradu novih i zamjenu ili izmjenu već postojećih zakonskih rješenja; organizuje susrete s mladima; predlaže inicijative u vezi sa međunarodnim i drugim institucijama koje su od značaja za mlade u BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je nadležno za rad Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Odlukom Vijeća ministara BiH iz 2009. godine rekonstruisan je sastav i pozicija Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Odlukom iz 2009. godine Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH postala je stalno tijelo u okviru Ministarstva civilnih poslova BiH. Ova odluka je donesena radi utvrđivanja uslova za efikasniji i učinkovitiji rad Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS je organ Vlade RS zadužen za provođenje, koordinaciju i praćenje Omladinske politike RS. Međutim, Akcioni plan koji omogućava sistematsko sprovođenje politike, praćenje i evaluaciju nije usvojen do septembra 2016. godine.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, u okviru svoje zakonske nadležnosti, priprema i dostavlja Narodnoj skupštini ili Vladi RS, u formi nacrta, zakonske i podzakonske akte, kao i druge akte od interesa za RS koji su u nadležnosti ministarstva. Ministarstvo omladine i sporta sprovodi aktivnosti vezane za mlade kroz Sektor za mlade.  Sektor za mlade obavlja administrativne i druge stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje Nacionalnog akcionog plana i Omladinske politike RS i staranje o njeno provedbi; stvaranje uslova za rješavanje pitanja mladih – zapošljavanje mladih, poboljšanje njihovog socijalnog statusa, uključivanje u društvo; provedbu projekata za mlade; podsticanje aktivnog učešća mladih u društvu; osnivanje omladinskih centara; saradnju sa omladinskim organizacijama; međunarodnu saradnju u oblasti organizovanja i aktivizma mladih.

Ministarstvo kulture i sporta FBiH obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonima iz nadležnosti FBiH u oblastima: istraživačko-naučne djelatnosti u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa; muzeja, arhiva, biblioteka, izdavaštva, pozorišta, muzike, likovnih umjetnosti, filma i estradne djelatnost, djelatnosti organizacija i udruženja građana u oblasti umjetnosti, kulture, sporta i mladih; unaprjeđenje sporta i tjelesne kulture; definiše strategije razvoja u oblasti kulture, sporta i mladih, kao i druge poslove utvrđene zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Ministarstvo kulture i sporta FBiH provodi aktivnosti vezane za mlade kroz Sektor za mlade. Sektor za mlade obavlja poslove koji se odnose na: ukupne institucionalne mehanizme brige vlasti o mladima, poslove saradnje i koordinacije sa omladinskim sektorom i omladinskim udruženjima radi proučavanja potreba i problema mladih, kao i definisanje i predlaganje omladinske politike FBiH, uspostavljanje i održavanje sveobuhvatne baze podataka o mladima u saradnji sa drugim institucijama u FBiH, aktivnosti na informisanju mladih i jačanju uključivanja mladih u procese donošenja odluka, definisanje, uspostavljanje i provedbu programa djelovanja za mlade u oblastima iz nadležnosti ministarstva, planiranje posebnih sredstava u budžetu za izvršavanje poslova koji proizilaze iz Zakona o mladima FBiH, praćenje realizacije postojećih programa iz oblasti mladih na nivou FBiH, koordinaciju međunarodne saradnje u oblasti mladih, definisanje procedura i certificiranje obuka za mlade; izradu analiza, izvještaja, informacija, izvještaja, studija, programa, planova, procjena i drugih tehničkih, informativnih, planskih, dokumentacijskih i analitičkih materijala iz oblasti mladih; stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za mlade, te obavljanje drugih poslova u cilju zaštite interesa mladih.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA